‘Weinig ani­mo voor groe­ne daken door gebrek­ki­ge com­mu­ni­ca­tie’

In Amster­dam heb­ben ver­schil­len­de stads­de­len sub­si­die­re­ge­lin­gen voor groe­ne daken, maar er zijn tot nu toe amper aan­vra­gen inge­diend. Stads­deel Cen­trum denkt dat er geen belang­stel­ling is, maar raads­le­den zeg­gen daar­en­te­gen dat het stads­deel slecht com­mu­ni­ceert.

Stads­deel Cen­trum stel­de eind vorig jaar een sub­si­die­re­ge­ling voor groe­ne daken in, Wes­ter­park begin dit jaar en onlangs volg­de Oud-Zuid. De cen­tra­le stad is ook bezig met een rege­ling en wil een deel van het dak van de Sto­pe­ra gaan beplan­ten.

Geen enke­le aan­vraag inge­diend
In Wes­ter­park is er tot nog toe geen enke­le aan­vraag inge­diend. Een woord­voer­der zegt in ‘Nieuws uit Amster­dam’ dat er wel veel bur­gers spe­ci­fie­ke infor­ma­tie heb­ben opge­vraagd.

In stads­deel Cen­trum zijn vier aan­vra­gen inge­diend toen de rege­ling net was inge­voerd en onlangs nog één, alle 5 zijn ze toe­ge­kend.

Eva­lu­e­ren sub­si­die­re­ge­ling
Aan het eind van het jaar wordt de sub­si­die­re­ge­ling geëvalueerd. De con­clu­sie zou best eens kun­nen zijn dat er blijk­baar geen belang­stel­ling is en dat de rege­ling maar beter kan wor­den inge­trok­ken, aldus de mede­wer­ker van het stads­deel.

Gebrek­ki­ge com­mu­ni­ca­tie
Raads­lid Lydia Geij­ten­beek (AA/DG) gelooft er niets van dat er gebrek aan belang­stel­ling is. “Bijna ieder­een die een groen dak ziet is enthou­si­ast, vraag maar bij­voor­beeld aan de men­sen op het dak­ter­ras van de Bij­en­korf. Of aan de bewo­ners die op de nieu­we groe­ne daken uitkijken.” Ze ver­moedt dat het pro­bleem eer­der zit in gebrek­ki­ge com­mu­ni­ca­tie door het stads­deel.

Bron:
Nieuws uit Amster­dam