‘Tuin niet bestra­ten beter tegen water­over­last’

Inves­te­ren in het riool is een oplos­sing tegen de vele neer­slag, maar de bur­ger kan vol­gens De Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten zelf ook maat­re­ge­len nemen om water­over­last tegen te gaan. In dag­blad Trouw zegt woord­voer­ster Broek­mans: “Het is beter als men­sen hun tuin niet bestra­ten, want dan kan het water de grond niet in. Het water moet toch ergens heen.”

De over­stro­min­gen  wor­den ver­oor­zaakt door­dat het riool in de ste­den niet zijn bere­kend op deze hevi­ge regen­val, staat op de site van Bin­nen­lands Bestuur. “De water­schap­pen zijn ver­ant­woor­de­lijk voor de afvoer van het opper­vlak­te­wa­ter in ons land, maar daar deden zich don­der­dag nau­we­lijks pro­ble­men voor. De pijn zit hem voor­al in ste­de­lijk gebeid, waar het water niet de grond in kan omdat er nu een­maal veel ver­hard is. Het riool moet dan alles afvoe­ren.” Lees hier het vol­le­di­ge bericht op Bin­nen­lands Bestuur »

 

 

 

Bron­nen:
Trouw
Bin­nen­lands Bestuur