‘Recreratieschouw’ helpt kwa­li­teit van recre­a­tie­ge­bie­den te ver­be­te­ren

Recre­an­ten zijn tegen­woor­dig op zoek naar bij­zon­de­re en unie­ke bele­vin­gen. Het wordt daar­om steeds las­ti­ger om het bezoe­kers van par­ken of natuur­ge­bie­den naar de zin te maken. Maar de recre­ant, en dus ook de bele­ving, bestaan niet. Alter­ra Wage­nin­gen UR vond een metho­de om de recre­a­tie­ve kwa­li­teit van bos- en natuur­ge­bie­den te bepa­len en te ver­be­te­ren aan de hand van recre­a­tie­mo­tie­ven van bezoe­kers.

“Recre­a­tie­mo­tie­ven kun­nen hel­pen om inzicht te krij­gen in de gewens­te bele­ving van recre­an­ten,” zegt Alter­ra-onder­zoe­ker Mar­tin Goos­sen. Hij ver­deelt de recre­a­tie­vraag onder in vijf recre­a­tie­mo­tie­ven: “Gezel­lig­heid, er even tus­sen­uit, inte­res­se, vol­le­dig opgaan, en uit­da­ging. Elk motief vraagt om een eigen bele­vings­sfeer. Ieder recre­a­tie­ge­bied heeft een bepaal­de kwa­li­teit, voor­zie­nin­gen­ni­veau en recre­a­tie­ve infra­struc­tuur. Maar het is de vraag of dit bestaan­de aan­bod wel aan­sluit bij de bele­vings­sfeer die bij een bepaald motief hoort.”

Recre­a­tie­schouw
Om ant­woord op deze vraag te kun­nen geven heeft Goos­sen na jaren­lang onder­zoek een metho­de ont­wik­keld om  de ‘geschikt­heid’ van gebie­den per motief te beoor­de­len. Hij noemt deze metho­de de ‘recre­a­tie­schouw’. Deze metho­de is reeds toe­ge­past in gebie­den van Staats­bos­be­heer. De recre­a­tie­schouw geeft beheer­ders advies, prak­ti­sche tips en hand­rei­kin­gen om de inrich­ting, voor­zie­nin­gen en beheer van hun ter­rein aan te pas­sen aan de wen­sen van recre­an­ten. De metho­de bestaat uit een inter­netana­ly­se, kaart­ana­ly­se, veldana­ly­se en een inter­view met de beheer­der. Daar­uit volgt een pas­send en onder­bouwd advies. Mar­tin Goos­sen: “Het is een gede­gen metho­de, want we onder­schei­den maar liefst 190 indi­ca­to­ren, ver­deeld naar bekend­heid, bereik­baar­heid en bruik­baar­heid, waar­on­der ook gebruiks­waar­de en bele­vings­waar­de. Samen met een beheer­der schet­sen we het toe­komst­beeld van een ter­rein, inclu­sief een des­kun­dig advies voor de gebieds­in­rich­ting. Ons doel is dat bezoe­kers opti­maal kun­nen genie­ten van een gebied, dat ze het (meer) gaan waar­de­ren en nog regel­ma­tig terug­ko­men.”

Meer infor­ma­tie
Rap­port ‘Recre­a­tie­schouw: groen­ge­bie­den schou­wen op basis van recre­a­tie­mo­tie­ven’ »