‘Puntgraaf’ wint plan voor groe­ne entree Leid­se bin­nen­stad

Een samen­wer­kings­ver­band van ate­lier PRO archi­tek­ten en Buro Sant & Co heeft de ideeënprijsvraag voor de her­in­rich­ting van de Lam­mer­markt in Lei­den gewon­nen. Het con­cept Punt­gaaf voor­ziet in het her­stel van het his­to­ri­sche bol­werk, in com­bi­na­tie met een bouw­blok aan stads­zij­de.  “Er is een mooi even­wicht tus­sen groen en steen”, aldus het jury­rap­port.

Wegens het voor­ne­men een onder­grond­se par­keer­ga­ra­ge onder de Lam­mer­markt te bou­wen, zocht de gemeen­te Lei­den naar manie­ren om ook het boven­grond­se gedeel­te aan te pak­ken. Voor inspi­ra­tie schreef ze in samen­wer­king met RAP Archi­tec­tuur­cen­trum een ideeënprijsvraag uit, waar­voor 44 inzen­din­gen wer­den opge­stuurd.

Bol­werk met bouw­blok
De eer­ste prijs was voor het plan Punt­gaaf, dat ele­men­ten uit de his­to­ri­sche opzet van de Lam­mer­markt her­in­tro­du­ceert. “Daartoe is uit­ge­gaan van een com­bi­na­tie van het bol­werk met het bouw­blok, dat hier vroe­ger gestaan heeft. Een groe­ne wal omsluit een nieuw vijf­hoe­kig plein rond de molen. Door de wal gelei­de­lijk op te laten lopen naar de straat­zij­de en de afme­ting te geven van het vroe­ge­re bouw­blok ont­staat een accent en dui­de­lij­ke straat­wand aan de Lam­mer­markt”, zeg­gen de win­nen­de inzen­ders.

De bestaan­de molen De Valk, als eni­ge over­ge­ble­ven van de negen­tien molens die ooit op de bol­wer­ken in Lei­den ston­den, krijgt een cen­tra­le plek op het nieu­we plein. Daar­naast pleit de win­nen­de com­bi­na­tie voor het ver­hu­ren van ruim­ten in de groe­ne wal en zelfs voor de komst van het Nati­o­naal His­to­risch Muse­um als gro­te trek­ker naar de loca­tie.

Even­wicht tus­sen groen en steen
De jury vindt dat het plan het ves­ting­werk laat her­le­ven. “De inzen­ding biedt een gro­te maar intie­me publie­ke ruim­te. Er is een mooi even­wicht tus­sen groen en steen. De nieu­we func­ties rond­om de molen zul­len, mits goed gepro­gram­meerd, het geheel ver­ster­ken”, staat in het jury­rap­port.

Jury
De jury bestond uit de stads­bouw­mees­ter van Haar­lem, Max van Aer­schot, ste­den­bou­wer Jaap van der Bout en land­schaps­ar­chi­tect Lode­wijk Bal­jon. De win­naars wer­den afge­lo­pen vrij­dag bekend­ge­maakt door de jury­voor­zit­ter Max van Aer­schot. Aan­slui­tend werd de ten­toon­stel­ling geo­pend, die tot 7 maart te bezoe­ken is. 

Meer info en ope­nings­tij­den:

Bron:
Archi­tec­ten­web