‘Juist de cri­sis biedt kan­sen voor groen’ Om groen te finan­cie­ren is samen­wer­king en cre­a­ti­vi­teit onont­beer­lijk

Dat groen waar­de heeft en dat er aan groen te ver­die­nen valt, daar­over twij­felt nie­mand op het con­gres Groen Loont dat plaats vond op 27 okto­ber in Deven­ter, voor­af­gaand aan de prijs­uit­rei­king van de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le. Maar hoe finan­cier je groen? Waar haal je het geld van­daan? Nu de lan­de­lij­ke over­heid zich terug­trekt moe­ten gemeen­ten op zoek naar nieu­we vor­men van samen­wer­king en cre­a­ti­vi­teit om groen te rea­li­se­ren.

Groen is een ren­da­be­le inves­te­ring, weet Dirk Duij­zer, direc­teur duur­zaam­heid van Rabo­bank Neder­land. “Het is zelfs zo dat een mooi aan­ge­leg­de tuin drie keer zo veel ren­deert dan een dak­ka­pel of een uit­bouw. Om een woning ver­koop­baar­der te maken, is ons advies in som­mi­ge geval­len dan ook zeker om groen aan te leg­gen.” Maar het is niet zo dat de Rabo­bank de reno­va­tie van een tuin met­een wil finan­cie­ren. Al werkt de Rabo­bank op dit moment wel aan het idee om inves­te­rin­gen in bij­voor­beeld bomen (een lang­le­vend groen pro­duct) op te nemen in groe­ne hypo­the­ken en fis­caal aftrek­baar te maken. “Maar de onder­han­de­lin­gen met de over­heid hier­over ver­lo­pen moei­zaam”, ver­telt Duij­zer. 

Wen­sen ver­ta­len
Een orga­ni­sa­tie die niet alleen wil advi­se­ren over de rea­li­sa­tie van groen, maar de wen­sen van hun leden ook ver­taalt in daden, is de ANWB. “Juist de cri­sis biedt kan­sen voor nieu­we vor­men van samen­wer­king en creativiteit’’, stelt Gui­do van Woer­kom, hoofd­di­rec­teur van de ANWB. Het leidt in Amers­foort ertoe dat de toe­ris­ten­bond in park Randen­broek een groen­plein rea­li­seert waar bewo­ners en kin­de­ren kun­nen spe­len, loun­gen en elkaar kun­nen ont­moe­ten. Als het groen­plein suc­ces­vol blijkt, wil de ANWB ook elders in het land meer van der­ge­lij­ke voor­zie­nin­gen creëren.

Visie­ont­wik­ke­ling
De samen­wer­king die de ANWB  aan­gaat met de gemeen­te Amers­foort is vol­gens Mariet Schoen­ma­kers, direc­teur van AM Vast­goed­ont­wik­ke­ling, te beschou­wen als een voor­beeld van geza­men­lij­ke visie­ont­wik­ke­ling. “Het gaat niet om groen alleen, maar om de meer­waar­de van groen en hoe je groen inzet als mid­del om func­ties en bur­ger­wen­sen te ver­vul­len. De eer­ste stap die par­tij­en moe­ten zet­ten is de focus op groen los­la­ten en kij­ken naar wat ze samen wil­len en hoe dat voor elkaar te krij­gen is.”

Fond­sen te betrek­ken
Dat een der­ge­lijk aan­pak tot goe­de resul­ta­ten kan lei­den, weet Jan Rob­ber­egt, wet­hou­der van de gemeen­te Vlaar­din­gen. Als voor­beeld haalt hij de Broek­pol­der bij Vlaar­din­gen aan, een natuur- en recre­a­tie­ge­bied dat in over­leg met de gemeen­te wordt bestuurd door een fede­ra­tie van bur­gers. “Die fede­ra­tie is in staat fond­sen te betrek­ken die wel bereid zijn hun geld te schen­ken aan pri­va­te par­tij­en maar dat nooit aan ons als gemeen­te had­den gedaan. Dat ver­groot de moge­lijk­he­den.”

Cam­pag­ne Groen Loont
Groen Loont! is een cam­pag­ne die met weten­schap­pe­lijk onder­zoek en prak­tijk­voor­beel­den laat zien dat groen een inves­te­ring is die zich­zelf terug­ver­dient. Doel is om het opge­bouw­de groe­ne kapi­taal vei­lig te stel­len en uit te brei­den. Meer infor­ma­tie over Groen Loont! vindt u op www.degroenestad.nl/groenloont »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.