‘Groene Agen­da’ moet meer uit het Arn­hems groen halen

Het Arn­hem­se groen is meer dan het beha­len van titels als de Groen­ste Stad van Euro­pa en Bes­te Open­ba­re ruim­te van Neder­land. Groen levert een belang­rij­ke bij­dra­ge aan de leef­baar­heid in een stad. Om de kwa­li­tei­ten van het Arn­hem­se groen nog bre­der te gebrui­ken dan voor­heen stelt de gemeen­te een Groe­ne Agen­da op.  Door bewus­ter gebruik te maken van het groen ver­sterkt Arn­hem zich als aan­trek­ke­lij­ke stad op meer­de­re fron­ten tege­lijk.

Wet­hou­der Mar­greet van Gas­tel: “Arn­hem is een groe­ne stad. Die kwa­li­teit moe­ten we nog beter gaan benut­ten. Door samen met par­tij­en uit de stad keu­zes te maken waar we de komen­de jaren extra op wil­len inzet­ten kun­nen we nog meer uit ons groen halen.”

De afge­lo­pen maan­den is gewerkt aan een Groe­ne Agen­da ‘op hoofd­lij­nen’. Er zijn negen thema’s benoemd waar­op groen van waar­de is en waar Arn­hem meer uit wil halen.

De komen­de maan­den wordt deze Groe­ne Agen­da bespro­ken met par­tij­en in de stad die een rela­tie heb­ben met de the­ma’s. Ieder­een, zowel de gemeen­te als de ande­re par­tij­en, geven per the­ma aan wat zij op dit moment doen daar­voor en in de plan­ning heb­ben om te gaan doen.

Uit­voe­ring in 2011
De vol­gen­de stap is om met die infor­ma­tie te bepa­len waar we genoeg doen, waar we meer wil­len doen en waar we pri­o­ri­teit aan­ge­ven. De plan­ning is dat het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders  de Groe­ne Agen­da  begin 2011 vast­stel­len, zodat in het voor­jaar van 2011 een start gemaakt kan wor­den met het uit­voe­ren van de Groe­ne Agen­da.

Bron:
Gemeen­te Arn­hem