‘Groen is wel goed voor wijk’

Naar aan­lei­ding van het onder­zoek van het Soci­aal en Cul­tu­reel Plan­bu­reau (SCP) waar­in ver­meld stond dat groen wei­nig effect heeft op de leef­baar­heid in de Voge­laar­wij­ken, geven groen­we­ten­schap­pers aan dat groen wel dege­lijk een posi­tief effect heeft.

In het NRC-Han­dels­blad van 7 juli schrij­ven zij: “Dat groen en sport­veld­jes wei­nig effect heb­ben op de leef­baar­heid in Voge­laar­wij­ken is in tegen­spraak met een stroom publi­ca­ties waar­uit blijkt dat groen een belang­rij­ke bij­dra­ge levert aan de leef­baar­heid in wij­ken en posi­tief samen­hangt met de gezond­heid van wijk­be­wo­ners. Een moge­lij­ke reden voor de afwij­ken­de bevin­din­gen van het SCP is dat men gepro­beerd heeft om de effec­ten van een toe­na­me in ste­de­lijk groen op de leef­baar­heid in kaart te bren­gen (inter­ven­tie­on­der­zoek), ter­wijl het mees­te ande­re onder­zoek geba­seerd is op ver­ge­lij­kin­gen van de leef­baar­heid tus­sen wij­ken met meer en min­der groen (dwars­door­sne­de onder­zoek).

 

 

Gege­vens min­der geschikt
Helaas waren, zoals de onder­zoe­kers zelf ook aan­ge­ven, de gege­vens over het groen in de wij­ken nog­al grof en daar­om min­der geschikt om de effec­ten van groen­aan­leg op een betrouw­ba­re wij­ze te onder­zoe­ken.

Con­clu­sie voor­ba­rig
Wij vin­den de con­clu­sie van het SCP dat groen­aan­leg wei­nig effect heeft op de leef­baar­heid daar­om voor­ba­rig. Alleen na meer diep­gaand onder­zoek kun­nen hier har­de uit­spra­ken over wor­den gedaan. Wij hopen dat bestuur­ders niet blind zul­len varen op deze enke­le publi­ca­tie, en open blij­ven staan voor de moge­lijk­he­den die groen biedt om de leef­baar­heid te vergroten.”

Onder­te­kend door:

  • Agnes van den Berg
  • Jolan­da Maas
  • Sjerp de Vries
  • Robert Ver­heij
  • Peter Groe­ne­we­gen

Deze onder­zoe­kers deden in het kader van het ‘Vitamine G‑programma’ onder­zoek naar rela­ties tus­sen groen, gezond­heid en leef­baar­heid.

Bron:
NRC-Han­dels­blad

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.