‘Gouden’ pla­quet­te ont­huld voor Groen­ste Stad Euro­pa

Op woens­dag 5 okto­ber 2011 om 16.30 uur ont­hult wet­hou­der Mar­griet de Jager in de kloos­ter­tuin ach­ter het stads­ar­chief de ‘gouden’ pla­quet­te die Deven­ter ont­ving voor het win­nen van de Enten­te Flo­ra­le Euro­pa. De gemeen­te koos voor deze plek, omdat mede door de gro­te indruk die de betrok­ken­heid van de vrij­wil­li­gers van de tuin op de jury heeft gemaakt, de over­win­ning is behaald.

In juli wer­den 15 jury­le­den van de Enten­te Flo­ra­le Euro­pa langs ruim twin­tig rou­te­pun­ten geleid, waar toe­lich­ting volg­de van vrij­wil­li­gers en part­ner­or­ga­ni­sa­ties. De kloos­ter­tuin aan ’t Kloos­ter was een van die rou­te­pun­ten. In de afge­lo­pen jaren is er door bewo­ners een gro­te plan­ten­col­lec­tie aan­ge­legd, die recht doet aan het begrip kloos­ter­tuin en stin­zen­plan­ten. De tuin wordt boven­dien piek­fijn onder­hou­den door vrij­wil­li­gers. De jury over deze prach­ti­ge tuin: “Grote waar­de­ring heeft de jury voor de betrok­ken­heid van bur­ger­ini­ti­a­tie­ven, zoals bij de kloos­ter­tuin ‘Buiskens.”

Lees ook: