‘Gemeente Utrecht moet meer bomen plan­ten tegen hit­te’

Uit onder­zoek van Natuur en Mili­eu­fe­de­ra­tie Utrecht blijkt dat de gemeen­te meer bomen moet plan­ten en meer par­ken moet aan­leg­gen, om de hit­te in de stad tegen te gaan. Deel­ne­mers aan het onder­zoek wil­len zelf ook de han­den uit de mou­wen ste­ken door bomen in de tuin te plan­ten.

De NMU peil­de deze zomer de bele­ving van hit­te in Utrecht. Veel men­sen heb­ben last van warm­te. Men­sen func­ti­o­ne­ren thuis of op het werk het bes­te met tem­pe­ra­tu­ren tus­sen de 15 en 20 gra­den en op war­me dagen is het soms veel war­mer. Sla­pen doet men het liefst als het nog wat fris­ser is (10 tot 15 gra­den). Om de hit­te in de stad tegen te gaan zou de gemeen­te meer bomen moe­ten plan­ten, omdat bomen voor ver­koe­ling zor­gen.Afhan­ke­lijk van aller­lei fac­to­ren heb­ben scha­duw­bo­men een ver­koe­lend effect van zo’n 10 tot 15°C.

 
Groen als mid­del tegen Urban heat island effect
Door het zoge­naam­de ‘Urban heat Island effec­t’ blijft de warm­te voor­al ’s nachts han­gen en koelt het in de stad veel min­der af dan op het plat­te­land. In gro­te ste­den kan de tem­pe­ra­tuur dan ook 10 gra­den hoger zijn dan in het bui­ten­ge­bied. Door de kli­maat­ver­an­de­ring neemt dit feno­meen toe. De NMU onder­zoekt daar­om, samen met bewo­ners, op ver­schil­len­de manie­ren de over­last van hit­te in de stad. En wat daar tegen te doen is. Voor drie hete wij­ken wordt, samen met bewo­ners en betrok­ken gemeen­ten, geke­ken wel­ke maat­re­ge­len geno­men kun­nen wor­den.

Lees hier het rap­port Resul­ta­ten Groe­ne Pei­ler Hit­te in de stad »

Lees ook:

Bron:
NMU