‘Crisis is kans voor kwa­li­teits­slag in de bouw’ plei­dooi voor inves­te­ren in groen

Op het con­gres Bouw­ste­nen gemeen­te­lijk groen­be­leid hield Elco Brink­man, voor­zit­ter van Bou­wend Neder­land, een plei­dooi voor meer aan­dacht voor de groe­ne kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving. Bezui­ni­gen op de inrich­ting van de open­ba­re ruim­te is een zeer beden­ke­lij­ke ont­wik­ke­ling.

Ook Kees Jan de Vet, lid direc­tie­raad Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten, bena­druk­te dat inves­te­ren in kwa­li­teit zich juist hier terug­be­taalt. Daar­bij zou nog meer samen­wer­king gezocht kun­nen wor­den tus­sen dege­nen die ‘rood’ en ‘groen’ invul­len op de pla­no­lo­gi­sche kaart.

Frank van Bus­sel, direc­teur Konink­lij­ke Neder­land­se Hei­de­maat­schap­pij advi­seert gemeen­ten bij bur­ger­ini­ti­a­tie­ven ‘luister en faci­li­teer’.

Gemeen­te Uit­hoorn gaf hier­van bij mon­de van wet­hou­der Ria Zijlstra een inspi­re­rend voor­beeld. ‘Geef bur­ger­ini­ti­a­tie­ven de ruim­te, onder­steun ze daad­wer­ke­lijk en weet op tijd terug te tre­den als over­heid’ was haar bood­schap. Waar­aan nog werd toe­ge­voegd: ‘heb geduld en breng ook de par­ti­ci­pan­ten geduld bij’. Een hel­der kwa­li­teits­plan voor het beheer na de aan­van­ke­lij­ke rea­li­sa­tie is essen­ti­eel.

‘Bouwstenen gemeen­te­lijk groen­be­leid’, jubi­le­um­con­gres van de Bomenstich­ting, in samen­wer­king met Hoge­school Van Hall Laren­stein te Velp vond plaats op don­der­dag 2 decem­ber 2010.

Meer infor­ma­tie over de pre­sen­ta­ties is te vin­den op de web­si­te van de Bomenstich­ting »

Bron:
Bomenstich­ting