‘Child in the City’ con­fe­ren­tie

Van 3 tot 5 novem­ber 2008 zal voor de vier­de keer een ‘Child in the City’ con­fe­ren­tie wor­den gehou­den. De con­fe­ren­tie zal plaats­vin­den in het Wil­lem Bur­ger Zaal Com­plex in Rot­ter­dam. Het ‘European Net­work for Child Friend­ly Cities’  en de ‘Child in the City Foun­da­ti­on’ wer­ken samen in deze con­fe­ren­tie aan ver­schil­len­de the­ma’s:

  • het uit­wer­ken van ‘kindvriendelijkheid op wijk­ni­veau’
  • ont­wer­pen van diver­se richt­lij­nen voor kind­vrien­de­lijk­heid
  • ver­be­te­ring van de publie­ke bui­ten­ruim­te voor kin­de­ren (ruim­te­lij­ke plan­ning, ont­werp, gebruik).

Het con­gres inspi­reert loka­le beleids­ver­ant­woor­de­lij­ken, weten­schap­pers, poli­ti­ci, ste­de­bouw­kun­di­gen, buurt­wer­kers en jeugd­wer­kers uit diver­se Euro­pe­se lan­den om te wer­ken aan de inte­gra­le kind­vrien­de­lijk­heid van buur­ten, wij­ken en gemeen­ten. Het zal gaan om het aan­trek­ke­lij­ker maken van ste­den voor kin­de­ren en hun gezin­nen.

Bin­nen het ‘European net­work for Child Friend­ly Cities’ zijn Jan­tje Beton en de Ver­e­ni­ging voor Neder­land­se Gemeen­ten (VNG) de Neder­land­se samen­wer­kings­part­ners. Zij zit­ten, ook samen met de gemeen­te Rot­ter­dam, in de pro­gram­ma­com­mis­sie van het con­gres.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Click hier voor meer infor­ma­tie en om u op te geven

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, Child Friend­ly Cities

Bron:
Child Friend­ly cities