‘Beleef Bui­ten’ tij­dens de Groe­ne Maand

De hele maand sep­tem­ber staat Neder­land – voor de 12e keer — in het teken van de Groe­ne Maand. Een cam­pag­ne die aan­dacht vraagt voor de natuur en het Neder­land­se land­schap. Onder het mot­to ‘Beleef Bui­ten’ nodigt IVN Natuur- en Mili­eu­edu­ca­tie een breed publiek uit om er op uit te trek­ken.

Op www.groenemaand.nl staat een bun­de­ling van hon­der­den groe­ne acti­vi­tei­ten, natuur­ex­cur­sies en wan­del­rou­tes om de natuur te bele­ven.

Beleef Bui­ten
Tij­dens deze 12e edi­tie van de Groe­ne Maand orga­ni­se­ren IVN afde­lin­gen in het hele land groe­ne acti­vi­tei­ten. Vaak gra­tis, uniek en klein­scha­lig en onder lei­ding van een IVN natuur­gids. De Groe­ne Maand is voor alle leef­tij­den. Zo zijn er vol­op kin­der­ac­ti­vi­tei­ten, wan­de­lin­gen, fiets- en speur­toch­ten, rond­lei­din­gen en ten­toon­stel­lin­gen. De cam­pag­ne is een ini­ti­a­tief van IVN Natuur- en Mili­eu­edu­ca­tie en wordt jaar­lijks geor­ga­ni­seerd in samen­wer­king met een groot aan­tal part­ners.

Nieu­we cur­sus ‘Scharrelkids’
IVN start tij­dens de Groe­ne Maand, op een aan­tal loca­ties in Neder­land, met een nieu­we cur­sus ‘Scharrelkids’. Deze cur­sus is spe­ci­aal ont­wik­keld voor ouders, opa’s, oma’s én hun klein­kin­de­ren. Aan­lei­ding is dat kin­de­ren van nu 50% min­der bui­ten spe­len dan twin­tig jaar gele­den. Ze wor­den hier­in tegen­ge­hou­den door de TV, com­pu­ter en ver­ste­de­lij­king. Maar ook omdat ouders van nu min­der tijd heb­ben.

IVN maakt het met de cur­sus Schar­rel­kids mak­ke­lijk voor ouders en groot­ou­ders om het con­tact met de natuur te sti­mu­le­ren. Met tips, acti­vi­tei­ten en voor­beel­den helpt de kor­te en laag­drem­pe­li­ge cur­sus om naar bui­ten te gaan met de kin­de­ren en natuur­er­va­rin­gen op te doen.

Ach­ter­grond­in­for­ma­tie
De Groe­ne Maand wordt jaar­lijks in sep­tem­ber door IVN Natuur- en Mili­eu­edu­ca­tie geor­ga­ni­seerd samen met een groot aan­tal part­ners zoals Cyclo­ne Boe­ken, De Groe­ne Weg, Land­schaps­be­heer Neder­land, Mole­ca­ten, Mooi­er Land­schap, Nivon, Nati­o­na­le Post­co­de Lote­rij, Recre­a­tie Noord-Hol­land, Stayo­kay Hos­tels, Swa­ro­v­ski Optik en Wan­del­net.

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.