580 bomen erbij tij­dens ‘Bomen voor het leven-dag’

In het Konin­gin Wil­hel­mi­na­bos in Dron­ten vindt op zater­dag 27 novem­ber de tien­de “Bomen voor het leven-dag” plaats. Een lus­trum in de samen­wer­king tus­sen KWF Kan­ker­be­strij­ding en Staats­bos­be­heer en de Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag. Op deze dag plan­ten ruim 2240 nabe­staan­den waar­van 196 kin­de­ren , in het her­den­kings­bos 580 bomen ter nage­dach­te­nis aan dier­ba­ren die zijn over­le­den aan kan­ker.  

Tij­dens het pro­gram­ma zijn er bij­dra­gen van Ton Han­se­laar, alge­meen direc­teur KWF Kan­ker­be­strij­ding, Peter Der­k­sen, direc­teur Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag, Nabe­staan­den en het koor ‘Zin­gen voor je leven’ (vol­le­dig bestaand uit (ex) kankerpatiënten). Ver­vol­gens is er één minuut stil­te, laten de men­sen rode en wit­te bal­lon­nen op en wor­den de glas­pa­ne­len met daar­op de namen van de dier­ba­ren ont­huld. Daar­na wor­den de men­sen onder bege­lei­ding van een tien­tal bos­wach­ters mee­ge­no­men naar de plant­plek om daar een boom te plan­ten.

 


Ruim 5.000 bomen geplant
De Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag en Staats­bos­be­heer heb­ben het Konin­gin Wil­hel­mi­na­bos in 1999 aan KWF Kan­ker­be­strij­ding geschon­ken ter gele­gen­heid van haar 50-jarig bestaan. In decem­ber 2000 is een start gemaakt met de aan­plant van het bos. Inmid­dels zij­ner ruim 5000 bomen geplant en is het een prach­tig  bos, een groe­ne oase voor bezin­ning.

Nabe­staan­den van over­le­den kankerpatiënten kun­nen op glas­pa­ne­len op een gedenk­plek in het bos de namen van hun dier­ba­ren laten aan­bren­gen. Tij­dens de Bomen voor het leven-dag die elk jaar op de laat­ste zater­dag van novem­ber wordt gehou­den, wor­den de dat jaar bij­ge­schre­ven namen ont­huld. Voor het bij laten schrij­ven van een naam op de glas­pa­ne­len wordt een ver­goe­ding van  75,- gevraagd. Van dit bedrag schenkt de Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag  15,- aan KWF Kan­ker­be­strij­ding voor weten­schap­pe­lijk kan­ker­on­der­zoek.

Glas­pa­ne­len
Jaar­lijks wor­den de namen van aan kan­ker over­le­den dier­ba­ren aan­ge­bracht op glas­pa­ne­len die op de Gedenk­plek staan. Elke naam is een klein monu­ment voor iemand die een onge­lij­ke strijd ver­lo­ren heeft. Namen die de her­in­ne­ring levend hou­den. Na de ont­hul­ling van de glas­pa­ne­len is er de gele­gen­heid om een boom te plan­ten, waar­mee het leven sym­bo­lisch wordt door­ge­ge­ven. Staats­bos­be­heer zorgt voor de bomen en  mede­wer­kers van Staats­bos­be­heer bege­lei­den de nabe­staan­den bij het plan­ten.

Bron:
Pers­sup­port