50-jarig Jubi­le­um Boom­feest­dag

Woens­dag 21 maart heeft de Boom­feest­dag haar 50-jarig bestaan gevierd. Op deze dag zijn in bij­na alle gemeen­ten door kin­de­ren van de basis­school bomen geplant. Daar­naast werd er een Kids-for-Trees-Song­fes­ti­val gehou­den en een musi­cal opge­voerd.

Sinds de oprich­ting in 1957 zijn er op de Boom­feest­dag ruim 10 mil­joen bomen en strui­ken geplant. Jaar­lijks doen er onge­veer 400 gemeen­ten mee aan de Boom­feest­dag met in totaal onge­veer 110.000 kin­de­ren en 30.000 vol­was­se­nen. De Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag is, wereld­wijd gezien, het oud­ste insti­tuut dat zich inzet voor kind-natuur­edu­ca­tie. De Stich­ting heeft als doel­stel­ling kin­de­ren van groep 7 (10/11 jaar) ken­nis en res­pect voor bomen in hun direc­te leef­om­ge­ving bij te bren­gen, door ze te leren dat bomen een belang­rijk ele­ment vor­men in de natuur. De Stich­ting beoogt dat zij dit ver­vol­gens over­bren­gen op hun ouders cq. opvoe­ders én dat ze zich daad­wer­ke­lijk gaan inzet­ten voor behoud en bescher­ming van bomen en natuur.