3700 Wol­den­se bomen op lijst ‘Waardevolle bomen’

De gemeen­te De Wol­den heeft een lijst met onge­veer 3700 waar­de­vol­le bomen op par­ti­cu­lie­re grond opge­steld. Het col­le­ge stelt de gemeen­te­raad in juni voor, deze bomen te blij­ven bescher­men. Alleen voor de kap van bomen van deze lijst is een inwo­ner dan een ver­gun­ning nodig.

Voor de ove­ri­ge bomen is dan geen ver­gun­ning meer nodig. Met dit voor­stel wil het col­le­ge de regels voor de inwo­ners ver­min­de­ren en de meest waar­de­vol­le bomen bescher­men. Voor gemeen­te­lij­ke bomen geldt ove­ri­gens dat de gemeen­te altijd een zoge­he­ten omge­vings­ver­gun­ning moet aan­vra­gen.

Bomen bepa­len sfeer
Wet­hou­der Henk Lammers:”Bomen bren­gen sfeer aan onze leef­om­ge­ving. Naast de gemeen­te­lij­ke bomen zijn hier­bij ook de bomen van inwo­ners van belang. De gemeen­te De Wol­den hecht veel waar­de aan bomen, daar­om wil­len we de meest waar­de­vol­le bomen bescher­men. Daar­naast wil­len we ook voor­ko­men dat de inwo­ner onno­dig wordt las­tig geval­len met het aan­vra­gen van ver­gun­nin­gen waar dit geen toe­ge­voeg­de waar­de heeft”.

Opge­stel­de lijst
De bomen op de lijst vol­doen aan een aan­tal voor­waar­den. Zo zijn de bescherm­de bomen bij­voor­beeld 50 jaar of ouder, heb­ben een cul­tuur­his­to­ri­sche waar­de en zijn zicht­baar van­af de open­ba­re weg. De gemeen­te wil de bomen­lijst eens in de vijf jaar her­zien.

Hoe nu ver­der
In juni bespreekt de gemeen­te­raad het voor­stel om het hui­di­ge kap­be­leid aan te pas­sen en te gaan wer­ken met een waar­de­vol­le bomen­lijst. Als de raad instemt met deze werk­wij­ze komt de bomen­lijst ter inza­ge en heeft ieder­een de moge­lijk­heid hier een ziens­wij­ze op in te die­nen. Pas daar­na kan de defi­ni­tie­ve lijst bomen vast­ge­steld wor­den.

Min­der regels
Met deze maat­re­gel wil het col­le­ge de admi­ni­stra­tie­ve las­ten voor de inwo­ners ver­min­de­ren. De gemeen­te De Wol­den is actief met het ver­een­vou­di­gen van de regels. Vorig jaar maak­te zij bij­voor­beeld het de mini­ma al mak­ke­lij­ker door­dat zij min­der for­mu­lie­ren hoe­ven in te vul­len, ook het aan­vra­gen van sub­si­dies gaat een­vou­di­ger en meer eve­ne­men­ten zijn ver­gun­nings­vrij.

Bron:
Gemeen­te De Wol­den