25.000 m² groe­ne daken extra in Rot­ter­dam

De gemeen­te Rot­ter­dam zal tot en met 2011 zo’n 25.000 m² gemeen­te­lijk vast­goed voor­zien van een groen dak. De daken zijn aan­be­steed via een raam­con­tract waar­bij de bedrij­ven zijn gese­lec­teerd op basis van een mark­tuit­da­ging waar­in inno­va­tie cen­traal stond. In Rot­ter­dam is de afge­lo­pen twee jaar ruim 40.000 m² groen dak gere­a­li­seerd waar­van ruim 5.000 m² op gemeen­te­lijk vast­goed.

Groe­ne daken geven Rot­ter­dam een groe­ner aan­zien, vor­men een buf­fer bij regen­af­voer, nemen stof­deel­tjes op uit de atmos­feer op en zor­gen voor een lan­ge­re levens­duur van een dak. Om de aan­leg van groe­ne daken te sti­mu­le­ren geven de gemeen­te Rot­ter­dam en de water­schap­pen een sub­si­die van € 30,- per m2 gere­a­li­seerd groen dak.

Veel groe­ne daken aan­ge­legd
De afge­lo­pen twee jaar is divers gemeen­te­lijk vast­goed voor­zien van een groen dak, zoals het dak van de cen­tra­le bibli­o­theek, het Gemeen­te­ar­chief, het kin­der­mu­se­um Vil­la Zebra en diver­se wer­ven. Met de afron­ding van het raam­con­tract wordt tot en met 2011 zo’n 25.000 m² extra groen dak op gemeen­te­lijk vast­goed aan­ge­legd. Daar­mee maakt de gemeen­te Rot­ter­dam een flin­ke slag in het aan­tal m2 groen dak in Rot­ter­dam. “Als gemeen­te nemen we onze ver­ant­woor­de­lijk en ver­duur­za­men we ook ons vast­goed. Met de Samen­wer­kings­over­een­komst Duur­zaam Ont­wik­ke­len –dat we eind okto­ber met de vast­goed­markt heb­ben onder­te­kend – kun­nen we ook van­uit de markt een groei­end aan­tal groe­ne daken met een fiks aan­tal vier­kan­te meters ver­wach­ten, zoals op het Maas­stad Zie­ken­huis waar net 3.300 m² groen dak is aan­ge­legd”, aldus Alexan­dra van Huf­fe­len (wet­hou­der Duur­zaam­heid, Bin­nen­stad en Bui­ten­ruim­te). Naar ver­wach­ting zal eind 2011 in totaal zo’n 80.000 m² groen dak in Rot­ter­dam zijn aan­ge­legd.

Groen dak bij dak­re­no­va­tie en nieuw­bouw
Van de 4 mil­joen m2 gemeen­te­lijk vast­goed is zo’n 500.000 m² geschikt voor de aan­leg van een groen dak. Bij de reno­va­tie van een dak zal des­ge­wenst de con­struc­tie zo wor­den aan­ge­legd dat het dak kan wor­den voor­zien van een groen dak. De daken van de eer­ste fase (12.000 m²) van het raam­con­tract zijn reeds bekend: het betreft voor­al scho­len en bedrijfs­pan­den. De lijst met objec­ten van de twee­de fase (13.000 m²) is eind 2010 gereed. Ook nieuw gemeen­te­lijk vast­goed zal daar waar moge­lijk wor­den voor­zien van groe­ne daken. Zo krij­gen de nieu­we bre­de school in Park Zes­tien­ho­ven en het mul­ti­func­ti­o­neel cen­trum Rozen­burg een groen dak.

Rot­ter­dam Cli­ma­te Ini­ti­a­ti­ve
Het Rot­ter­dam Cli­ma­te Ini­ti­a­ti­ve (RCI) richt zich op 50% CO2-reduc­tie en 100% kli­maat­be­sten­dig­heid in 2025. Het RCI is een ini­ti­a­tief van de gemeen­te Rot­ter­dam, het Haven­be­drijf Rot­ter­dam NV, DCMR Mili­eu­dienst Rijn­mond en Del­ta­lin­qs, de koe­pel­or­ga­ni­sa­tie van de Rot­ter­dam­se indu­strie. Als daad­krach­ti­ge en inno­va­tie­ve kli­maat­stad neemt Rot­ter­dam haar ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de toe­komst. Door zowel de oor­za­ken als de gevol­gen van de kli­maat­ver­an­de­ring aan te pak­ken, werkt Rot­ter­dam voort­va­rend aan het tota­le kli­maat­dos­sier en is door deze unie­ke aan­pak een inspi­re­rend voor­beeld voor ande­ren. De ambi­ties en resul­ta­ten op het gebied van kli­maat, ener­gie en water dra­gen bij aan een duur­za­me, aan­trek­ke­lij­ke en eco­no­misch ster­ke stad.

Bron:
Rot­ter­dam Cli­ma­te Ini­ti­a­ti­ve