100 bomen maken groe­ne stroom voor 100 gezin­nen

Ener­gie­be­drijf Essent gaat 100 zie­ke bomen kap­pen op het ter­rein van een van haar cen­tra­les, en er daar­na groe­ne stroom van maken. Het ener­gie­be­drijf ver­wacht dat het genoeg duur­za­me elek­tri­ci­teit ople­vert om een jaar lang aan de vraag van 100 gezin­nen te vol­doen.

De bomen bij de Amer­cen­tra­le in Geer­trui­den­berg moe­ten weg omdat ze zijn aan­ge­tast door de hor­zel­vlin­der. Voor de vei­lig­heid van zowel de instal­la­ties als de mede­wer­kers van de cen­tra­le wor­den ze de komen­de maan­den daar­om gekapt. Het gaat om onge­veer 100 popu­lie­ren. Essent ver­wacht dat de kap ervan zo’n 325 ton hout ople­vert. Dat zou goed moe­ten zijn voor een jaar lang groe­ne stroom voor onge­veer 100 gezin­nen. Zowel de stam, schors, tak­ken, als het loof van de popu­lie­ren zul­len wor­den ver­brand.

Bomen ver­brand in Cuijk
De ver­bran­ding gebeurt niet in de Amer­cen­tra­le zelf, maar in een ande­re cen­tra­le van Essent, de bio-ener­gie­cen­tra­le in Cuijk. Deze cen­tra­le is er name­lijk spe­ci­aal voor gebouwd om groe­ne stroom te maken uit natuur­lij­ke rest­stof­fen zoals snoei­hout uit plant­soe­nen.

Bron:
Nieuws­bank