In de stad kun­nen groe­ne oevers en helofy­ten­fil­ters wor­den gebruikt om de water­kwa­li­teit te ver­be­te­ren. Een ver­ti­caal helofy­ten­fil­ter kan wor­den gebruikt voor de bio­lo­gi­sche zui­ve­ring van huis­hou­de­lijk afval­wa­ter van stik­stof, fos­faat en zwa­re meta­len. Gere­kend moet wor­den op 2,5 tot 5 vier­kan­te meter helofy­ten­fil­ter per IE (Inwo­ner-Equi­va­lent). In diver­se wij­ken zijn hier voor­beel­den van (de wijk Drie­lan­den in Gro­nin­gen, Aar­de­hui­zen in Olst en de Eras­mus­gracht in Amster­dam).