Beplan­ting van wadi’s ver­be­tert de infil­tra­tie, draagt bij aan de bio­di­ver­si­teit, maakt ze geschikt als eco­lo­gi­sche ver­bin­dings­zo­ne en ver­groot de bele­vings­waar­de van het groen in een buurt. Plan­ten in en nabij wadi’s moe­ten bestand zijn tegen tij­de­lij­ke (zeer) hoge water­stan­den en daar­naast ook dro­ge­re peri­o­den kun­nen door­staan; bomen op de rand i.p.v. onder­in ver­gro­ten de moge­lijk­he­den.