Stads­bo­men vor­men een vitaal onder­deel van duur­za­me ste­den, maar het gebruik van een beperkt sca­la aan soor­ten en geno­ty­pen kan een risi­co vor­men voor de bio­di­ver­si­teit in de wereld. Ondanks ver­schil­len­de stu­dies die de diver­si­teit van boom­soor­ten onder­zoch­ten, blijft de intraspe­ci­fie­ke gene­ti­sche diver­si­teit van stads­bo­men gro­ten­deels onont­gon­nen. Hier heb­ben we de gene­ti­sche diver­si­teit geka­rak­te­ri­seerd van Tilia x euro­paea, een van de meest aan­ge­plan­te ste­de­lij­ke boom­soor­ten in Noord­west Euro­pa. We ver­ge­le­ken de geno­ty­pi­sche diver­si­teit van his­to­ri­sche aan­plan­tin­gen van Tilia spp. uit de 17de eeuw met de geno­ty­pi­sche diver­si­teit van het momen­teel beschik­ba­re plant­goed in Bel­gië en Neder­land. In Noord­west-Euro­pa begon de homo­ge­ni­se­ring van ste­de­lij­ke T. x euro­paea-aan­plant reeds in de 17de eeuw.