Tui­nie­ren is ook een belang­rij­ke vorm van bewe­gen in het groen, alhoe­wel dit ook wat ver­der van de woning plaats kan vin­den (tuin­park, volks­tui­nen­com­plex, stads­land­bouw­ge­bied). Men­sen met een tuin bewe­gen meer dan men­sen zon­der een tuin. Per­so­nen van 62 jaar of ouder met een tuin bewe­gen sig­ni­fi­cant meer dan dezelf­de groep zon­der een tuin.