-Kamer­plan­ten in leef­ruim­tes en slaap­ver­trek­ken

-Groe­ne daken en groe­ne gevels

-Een groe­ne tuin met bomen, strui­ken en hagen in plaats van ver­har­ding

-Vol­doen­de par­ken en buurt­groen in de woon­wijk

-Gevel­tui­nen bij hui­zen die direct aan de straat gren­zen

-Bomen en ande­re vor­men van groen in en langs stra­ten

-In het onder­zoeks­pro­gram­ma De Groe­ne Agen­da is de ont­werp­tool Groe­ne Gezon­de Stad ont­wik­keld. Deze tool helpt in de fase van het schets­ont­werp om met effec­tie­ve maat­re­ge­len een gezon­de wijk of buurt te cre­ë­ren.*