Er is een dui­de­lij­ke rela­tie tus­sen de ver­hoog­de tem­pe­ra­tuur van de stad en het per­cen­ta­ge van de hoe­veel­heid groen in een buurt of wijk. Per 10% meer groen opper­vlak in de straat daalt de ver­hoog­de tem­pe­ra­tuur met ca. 0,7 graad Cel­si­us.  Om het ther­misch com­fort in de stad te ver­be­te­ren en hit­te­stress te voor­ko­men is het van belang het per­cen­ta­ge groen te ver­gro­ten t.o.v. de opper­vlak­te bestra­ting en gebou­wen.