Het Steen­breek pro­gram­ma heeft tot doel bur­gers, gemeen­ten en ande­re belang­heb­ben­den te betrek­ken bij het ver­van­gen van ver­har­ding door vege­ta­tie in par­ti­cu­lie­re tui­nen. Er is een the­o­re­tisch model opge­steld dat gebruikt kan wor­den voor het ver­be­te­ren en beter eva­lu­e­ren van dit type duur­zaam­heids­ini­ti­a­tie­ven. Daar­voor is het tuin­ver­groe­nings­ge­drags­mo­del getest in het Steen­breek­pro­gram­ma. Op basis hier­van kun­nen  aan­be­ve­lin­gen wor­den gedaan voor de ver­be­te­ring van toe­kom­sti­ge ini­ti­a­tie­ven. Het model geeft ook inzicht in een spe­ci­fie­ke­re aan­pak gericht op de men­sen die het meest vat­baar zijn voor gedrags­ver­an­de­ring, waar­door de acties gericht op gedrags­ver­an­de­ring doel­tref­fen­der zou­den kun­nen wor­den.