Het Steenbreek programma heeft tot doel burgers, gemeenten en andere belanghebbenden te betrekken bij het vervangen van verharding door vegetatie in particuliere tuinen. Er is een theoretisch model opgesteld dat gebruikt kan worden voor het verbeteren en beter evalueren van dit type duurzaamheidsinitiatieven. Daarvoor is het tuinvergroeningsgedragsmodel getest in het Steenbreekprogramma. Op basis hiervan kunnen  aanbevelingen worden gedaan voor de verbetering van toekomstige initiatieven. Het model geeft ook inzicht in een specifiekere aanpak gericht op de mensen die het meest vatbaar zijn voor gedragsverandering, waardoor de acties gericht op gedragsverandering doeltreffender zouden kunnen worden.