De aan­leg van groe­ne daken op fabrieks­hal­len en kan­to­ren beperkt de kos­ten voor ver­war­ming en koe­ling en ver­lengt de levens­duur van het dak. Een groen­dak is een uit­ste­ken­de iso­la­tie­me­tho­de en uit onder­zoek blijkt dat groen­da­ken het ther­misch com­fort in gebou­wen kun­nen ver­be­te­ren. Het ver­koe­lend effect hangt ech­ter sterk af van het iso­la­tie­waar­de van het dak, en is alleen sig­ni­fi­cant is voor niet-geï­so­leer­de of matig geï­so­leer­de gebou­wen. Een groen­dak kan de gemid­del­de lucht­tem­pe­ra­tuur in het gebouw voor niet-geï­so­leer­de gebou­wen met 6,5 ° C ver­la­gen. Voor geï­so­leer­de gebou­wen, is dit effect min­der dan 1,0 ° C