Houd bij de inrich­ting reke­ning met de doel­groep. Met name voor oude­ren lijkt voor­al de ont­moe­tings­func­tie van belang. De effec­ten van groen op de soci­a­le samen­hang spe­len voor­al op rela­tief kor­te afstand. Een klein (vei­lig en aan­trek­ke­lijk) buurt­parkje is in dit opzicht vaak effec­tie­ver dan een groot stads­park, want men moet er voor­al mede­buurt­be­wo­ners tegen­ko­men.