Scha­duw­bo­men ver­gro­ten het ther­misch com­fort tij­dens war­me peri­o­den door mid­del van twee effec­ten: het bie­den van scha­duw en de ver­dam­ping van water. Hoe­wel de in Neder­land gerap­por­teer­de effec­ten op de lucht­tem­pe­ra­tuur beperkt zijn tot 1 à 2 ºC, is het effect op de gevoel­s­tem­pe­ra­tuur vele malen gro­ter.