Er is geen sterk bewijs dat meer of mooi­er groen in de woon-omge­ving bij vol­was­se­nen tot dui­de­lijk meer lichaams­be­we­ging leidt, maar men­sen recre­ë­ren wel graag in het groen. Het kun­nen beoe­fe­nen van een bepaal­de recre­a­tie­ac­ti­vi­teit kan wel de aan­lei­ding zijn om het groen te bezoe­ken, en langs die weg van ande­re wel­zijns­ba­ten van groen te pro­fi­te­ren.