Met de groei­en­de vraag naar klei­ne ste­de­lij­ke groe­ne infra­struc­tu­ren (Urban Green Infra­struc­tu­res), is ken­nis van de publie­ke per­cep­tie van klei­ne (UGI’s) belang­rijk voor toe­kom­sti­ge ste­de­lij­ke plan­ning en besluit­vor­ming. Deze stu­die uit Chi­na richt­te zich op drie klei­ne UGI’s (een groen dak, een groe­ne muur en een klei­ne groe­ne laan in Guangz­hou) en onder­zocht de bereid­heid van bewo­ners om te beta­len (WTP) voor het onder­houd van klei­ne UGI’s.