Voor het ther­misch com­fort van bewo­ners over­dag is met name het scha­duw­le­ve­rend ver­mo­gen van groen van belang; bomen met gro­te en dich­te kro­nen zijn zowel in een park als in een straat het meest effec­tief. Zorg daar­om dat bomen gezond groot kun­nen wor­den en plaats ze zoda­nig in de straat dat de scha­duw opti­maal benut kan wor­den om de straat te koe­len.