Slim­me ste­den ver­wij­zen naar de toe­pas­sing van infor­ma­tie- en com­mu­ni­ca­tie­tech­no­lo­gie­ën om de kwa­li­teit van het leven van bur­gers te ver­be­te­ren. Pro­jec­ten voor slim­me ste­den kun­nen mis­luk­ken als de bur­gers niet actief deel­ne­men aan het ont­werp ervan. In slim­me ste­den gebeurt deze par­ti­ci­pa­tie vaak via spe­ci­a­le par­ti­ci­pa­tie­plat­forms waar bur­gers kun­nen stem­men, dis­cus­si­ë­ren en idee­ën kun­nen indie­nen. De hui­di­ge plat­forms zijn ech­ter niet altijd op een repre­sen­ta­tie­ve manier afge­stemd op de behoef­ten van bur­gers. Boven­dien zijn ze ook niet altijd afge­stemd op de rea­li­teit van het bestuur en de eisen van amb­te­na­ren. In deze stu­die is onder­zocht aan  wel­ke ken­mer­ken een par­ti­ci­pa­tie­plat­form moet bezit­ten om afge­stemd te zijn op de eisen van bur­gers en amb­te­na­ren.