Par­ken vor­men niet alleen koel­te-eilan­den in de war­me­re ste­de­lij­ke omge­ving, maar heb­ben ook een koe­len­de wer­king op de omlig­gen­de wij­ken. Het effect ligt in de mees­te geval­len tus­sen 1,5 en 3,5 ºC. Het is afhan­ke­lijk van de groot­te van het park en de loka­le omstan­dig­he­den en neemt af met de afstand tot het park.