De bodem in het ste­de­lijk groen levert essen­ti­ë­le eco­sys­teem­dien­sten. Er zijn ech­ter maar wei­nig stu­dies die de ste­de­lij­ke bodem­kwa­li­teit heb­ben beoor­deeld op basis van een uit­ge­brei­de visie op eco­sys­teem­dien­sten en mul­ti­func­ti­o­na­li­teit van de bodem. In deze stu­die stel­len we een ste­de­lij­ke bodem­kwa­li­teits­in­dex (uSQI) voor om de bodem­sta­tus in ver­schil­len­de ruim­te­lij­ke typen ste­de­lijk groen te eva­lu­e­ren. De uSQI werd bere­kend als het reken­kun­dig gemid­del­de van de sco­res van de zes bodem­func­ties. De uSQI iden­ti­fi­ceer­de met suc­ces de loca­ties met een lage bodem­kwa­li­teit onder negen ste­de­lij­ke groen­ge­bie­den. Boven­dien kon­den we de aan­ge­tas­te bodem­func­tie van elke loca­tie onder­zoe­ken en een beheers­richt­lijn voor­stel­len met behulp van onze uSQI. Onze nieu­we index kan ste­de­lij­ke belang­heb­ben­den hel­pen de bodem­kwa­li­teit van ste­de­lijk groen te beoor­de­len en te bewa­ken.