De bodem in het stedelijk groen levert essentiële ecosysteemdiensten. Er zijn echter maar weinig studies die de stedelijke bodemkwaliteit hebben beoordeeld op basis van een uitgebreide visie op ecosysteemdiensten en multifunctionaliteit van de bodem. In deze studie stellen we een stedelijke bodemkwaliteitsindex (uSQI) voor om de bodemstatus in verschillende ruimtelijke typen stedelijk groen te evalueren. De uSQI werd berekend als het rekenkundig gemiddelde van de scores van de zes bodemfuncties. De uSQI identificeerde met succes de locaties met een lage bodemkwaliteit onder negen stedelijke groengebieden. Bovendien konden we de aangetaste bodemfunctie van elke locatie onderzoeken en een beheersrichtlijn voorstellen met behulp van onze uSQI. Onze nieuwe index kan stedelijke belanghebbenden helpen de bodemkwaliteit van stedelijk groen te beoordelen en te bewaken.