Momen­teel wordt onder­zoek uit­ge­voerd naar groe­ne daken die een eigen water­voor­zie­nings­sys­teem heb­ben, waar­in nog meer neer­slag kan wor­den gebor­gen. Hier­door is er in dro­ge tij­den water beschik­baar voor de dak­ve­ge­ta­tie. Bij een nade­ren­de piek­bui kan het water voor de piek wor­den afge­voerd, zodat de piek in het ste­de­lijk water­sys­teem wordt uit­ge­smeerd en gedempt.