Het ver­krij­gen van publie­ke en/of pri­va­te finan­cie­ring voor het opscha­len van ste­de­lij­ke natuur­ge­rich­te oplos­sin­gen (NBS) is een belang­rij­ke bar­ri­è­re voor het berei­ken van ste­de­lij­ke duur­zaam­heids­doe­len, inclu­sief kli­maat­mi­ti­ga­tie en ‑adap­ta­tie. Onder­zoe­kers voer­den  een sys­te­ma­tisch onder­zoek uit van de aca­de­mi­sche lite­ra­tuur om inzicht te krij­gen in de belang­rijk­ste bar­ri­è­res en bij­be­ho­ren­de stra­te­gie­ën voor de finan­cie­ring van ste­de­lij­ke NBS.