Uit­gaan­de van de waar­de van de baten op het gebied van water­huis­hou­ding, vast­goed­waar­de, CO2-afvang, lucht-kwa­li­teit en ener­gie­be­spa­ring ver­te­gen­woor­di­gen de 116.000 straat­bo­men in Den Haag een jaar­lijk­se maat­schap­pe­lij­ke waar­de van € 22 mil­joen.