Uit­wis­se­ling van lucht met de omge­ving is erg belang­rijk voor de lucht­kwa­li­teit; voor­kom daar­om dat het groen een straat afsluit; dak- en gevel­groen kun­nen dan een alter­na­tief zijn. Ander­zijds kan een dich­te beplan­ting hel­pen om woon­wij­ken en
kwets­ba­re plaat­sen (scho­len, zie­ken­hui­zen, ver­zor­gings­hui­zen) af te scher­men voor ver­vui­ling van nabij­ge­le­gen bron­nen.