Basis­school­kin­de­ren die opgroei­en in een dicht­be­bouw­de omge­ving heb­ben baat bij veel groen (met name bos­sen en bomen). Een stu­die geeft aan­wij­zin­gen dat deze kin­de­ren 10% min­der vaak autis­ti­sche klach­ten krij­gen dan kin­de­ren die opgroei­en in een dicht­be­bouw­de omge­ving met min­der groen.