Onder­zoek geeft aan dat school­ge­rich­te tuin­in­ter­ven­ties  lei­den tot ver­hoog­de dage­lijk­se con­sump­tie van groen­ten en fruit en ver­hoog­de inten­ties, atti­tu­des, nor­men, en waar­ge­no­men gedrags­be­heer­sing met betrek­king tot de con­sump­tie van groen­ten en fruit.  Atti­tu­des, nor­men en waar­ge­no­men gedrags­be­heer­sing voor­spel­den aan­zien­lijk ver­an­de­rin­gen in de groen­te- en fruit­con­sump­tie. Alles start met het ver­an­de­ren van de fysie­ke omge­ving, het ver­groe­nen van het school­plein.