De ISGlo­bal Ran­king of Cities is een pro­ject gericht op het inschat­ten van de gezond­heids­ef­fec­ten van stads- en ver­voers­plan­ning in 1.000 Euro­pe­se ste­den.

Dit onder­zoeks­pro­ject eva­lu­eert ver­schil­len­de mili­eu­bloot­stel­lin­gen die ver­band hou­den met stads- en ver­voers­plan­ning (zoals lucht­ver­vui­ling, gebrek aan bloot­stel­ling aan groe­ne ruim­ten, lawaai van weg­ver­keer en hit­te-eiland­ef­fec­ten) voor ste­den in meer dan 30 Euro­pe­se lan­den en stelt aan de hand van de resul­ta­ten ver­schil­len­de rang­lijs­ten op.

 

Ver­der lezen, zie onder­staan­de link naar de pro­ject­com­mu­ni­ca­tie web­si­te of het gehe­le arti­kel.