Ste­de­lij­ke bewo­ners die vlak bij par­ken of ande­re groe­ne gebie­den wonen, erva­ren bij een­zelf­de mate van geluids­hin­der min­der geluids­over­last dan ste­de­lij­ke bewo­ners die geen park of ander groen­ge­bied nabij hun woning heb­ben.