Par­ken zijn belang­rij­ke plek­ken om naar natuur­lij­ke gelui­den te luis­te­ren en om men­se­lij­ke gelui­den te ver­mij­den, een steeds zeld­za­me­re com­bi­na­tie. Voor­beel­den van gun­sti­ge resul­ta­ten zijn onder meer ver­min­der­de pijn, min­der stress, ver­be­ter­de gemoeds­toe­stand en ver­be­ter­de cog­ni­tie­ve pres­ta­ties. Ste­de­lij­ke en ande­re par­ken die veel wor­den bezocht, bie­den belang­rij­ke moge­lijk­he­den om natuur­lij­ke gelui­den te erva­ren en zijn belang­rij­ke doe­len voor het behoud van sounds­ca­pe om de gezond­heid van bezoe­kers te ver­ster­ken. De resu­la­ten stel­len dat natuur­lij­ke gelui­den belang­rij­ke eco­sys­teem­dien­sten leve­ren, en dat par­ken de volks­ge­zond­heid kun­nen ver­ster­ken door natuur­lij­ke geluids­land­schap­pen te bena­druk­ken en te behou­den.