Een geva­ri­eer­de beplan­ting biedt vol­op moge­lijk­he­den om de bio­di­ver­si­teit in de stad te sti­mu­le­ren. Met name de aan­plant van pol­len- en nec­tar­rij­ke bomen, strui­ken en vas­te plan­ten is van belang voor bij­en, vlin­ders en ande­re insec­ten. Daar­naast gedij­en ook vogels en klei­ne zoog­die­ren beter in geva­ri­eerd groen.