Groen kan bij­dra­gen aan ver­min­de­ring van de door bewo­ners erva­ren geluids­over­last.

Afscher­ming door haag­struc­tu­ren, in com­bi­na­tie met een bodem­ge­bied, kan een
reduc­tie tot onge­veer 5 dB(A) ople­ve­ren. De dem­ping in het fre­quen­tie­ge­bied tot 1 kHz komt door de
bodem­laag. Tot 1 kHz zal een haag­struc­tuur niet veel reduc­tie geven. In het fre­quen­tie­ge­bied 1 tot 2 kHz vindt er nau­we­lijks
dem­ping plaats. Van­af 2 kHz komt de dem­ping tot stand door de geko­zen haag. Uit de metin­gen blijkt ook dat met de haag­struc­tu­ren een afscher­men­de
wer­king wordt bereikt van 1 á 2 dB(A). Bij wegen die op een talud lig­gen, is het effect gro­ter dan
bij wegen gelijk aan het maai­veld.