Groe­ne gevels en daken vor­men een goed poten­ti­eel voor de geluids­iso­la­tie van de gebou­wen. Daar­naast kun­nen groe­ne gevels een dem­pend effect heb­ben op de geluids­re­flec­tie in de straat.