Ver­schil­len­de groe­pen orga­nis­men stel­len ver­schil­len­de eisen. Van Rooij e.a. heb­ben eco­pro­fie­len opge­steld voor bestui­ven­de insec­ten, zoals wil­de bij­en, zweef­vlie­gen en vlin­ders. De afstan­den tus­sen groe­ne gebied­jes mogen niet gro­ter zijn dan 100 meter.