Zorg voor een aan­trek­ke­lij­ke groe­ne bui­ten­ruim­te (tuin) die door ambu­lan­te pati­ën­ten (en zorg­ver­le­ners) gebruikt kan wor­den om tot rust te komen en er even uit te zijn; denk bij de aan­leg ook aan rol­stoel­ge­brui­kers en ande­re min­der mobie­le groe­pen. Ook ruim­tes die geen deel uit­ma­ken van het ter­rein van de zorg­in­stel­ling, zoals open­baar groen kun­nen hier een bij­dra­ge leve­ren.