Een groen dak draagt bij aan de iso­la­tie van een huis en voor­komt opwar­ming in de zomer. Voor een goed iso­le­rend effect in de win­ter is een dik­ker groen­dak nodig (> 10 cm). Daar­naast kan de aan­leg van dak­groen op gro­te schaal hel­pen om de opwar­ming van een wijk als geheel te beper­ken. Een enkel groen dak heeft hier­voor wei­nig effect en zeker niet op straat­ni­veau. Voor de posi­tie­ve wer­king van groe­ne daken tegen hit­te is een goe­de water­voor­zie­ning van belang.