Een groen dak, even­tu­eel in com­bi­na­tie met gevel­groen, draagt bij aan de iso­la­tie van gebou­wen. Het ver­min­dert de opwar­ming van zie­ken­huis­ge­bou­wen en beperkt daar­door de hit­te­stress voor pati­ën­ten en per­so­neel, en ver­min­dert boven­dien de kos­ten voor koe­ling en ver­war­ming.