Een groen dak, even­tu­eel in com­bi­na­tie met gevel­groen, draagt bij aan de iso­la­tie van een school­ge­bouw en ver­be­tert het bin­nen­kli­maat. Boven­dien ver­min­dert het de kos­ten voor ver­war­ming en even­tu­e­le koe­ling. Dit geldt met name voor inten­sie­ve groen­da­ken (die iets dik­ker zijn).